Nachádzate sa tu

Ochrana osobných údajov

Súhlas s poskytovaním osobných údajov

1) Správcom a spracovateľom osobných údajov je Everest Ayurveda, s.r.o. so sídlom Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica.

V zmysle zákona č. 18/2018, o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov"), a v súlade s čl. 6 odst.1. písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z dňa 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), ktoré nadobúdajú účinnosť dňa 25. 5. 2018, súhlasím so zhromažďovaním, uchovávaním a spracovaním mojich osobných údajov mnou poskytnutých správcovi.

Medzi spracované osobné údaje patria meno, priezvisko, adresa doručenia, e-mailová adresa a telefónne číslo. Uvedené Údaje budú využité na účely zaslania objednaného tovaru. V prípade žiadosti o zasielaní noviniek a oznámení správcovi, bude pre zaslanie použitý emailový kontakt.

Správca bude uchovávať osobné údaje po dobu nevyhnutne nutnú, najviac po dobu 2 rokov.

Osobné údaje budú spracované strojovo (automatizovane) prostredníctvom počítačov, počítačových programov; prípadne v písomnej forme.

 

(2) Práva subjektu údajov, informácie a prístup k osobným údajom

Ako subjekt údajov mám právo na prístup k mojim osobným údajom, mám právo na ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie na spracovanie. Mám právo žiadať informácie, aké osobné údaje sú spracované a mám právo požadovať vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov.

Ďalej mám právo vzniesť námietku proti spracovaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov (t.j. právo získať osobné údaje, ktoré sa ma týkajú, ktoré som poskytol správcovi , v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte).

Mám právo súhlas kedykoľvek odvolať, bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracovania založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním, ak je spracovanie založené na článku. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR. To znamená, že takéto právo nemám najmä vtedy, ak je spracovanie nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti, ktorá sa na správcu vzťahuje.

Správca prehlasuje, že pri spracovaní nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, uvedenému v článku. 22 ods. 1 a 4 GDPR. Správca prehlasuje, že osobné údaje nie sú spracovávané na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.

Ako subjekt údajov prehlasujem, že som si vedomý (á) svojich práv podľa ust. § 12 a § 21 zákona o ochrane osobných údajov a svojich práv podľa GDPR.

Prehlasujem, že všetky poskytnuté údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne.

Správca prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie účelu a spracovávať ich bude len v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené.

Tento súhlas je slobodný a vedomý prejav vôle subjektu údajov, ktorého obsahom je povolenie subjektu údajov so spracovaním osobných údajov.

 

 

V Bratislave 24. 5. 2018